27.03.2020

KLASA III A – POZIOM ROZSZERZONY

Temat 1. Określ, jaki problem podejmuje Mieczysław Dąbrowski w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

TEKST DO ZADANIA

 

KLASA  IGA

Temat: Refleksja obywatelska w Pieśniach

 Łączymy się za pomocą komunikatora

Polecenia:

Zad. 1

Przeczytaj Pieśń o dobrej sławie (podręcznik str. 62) i wykonaj zadania na karcie pracy

Zad.2

Zapoznaj się z tekstem Pieśni o cnocie

-Wyjaśnij, czym jest cnota wg poety

Karta pracy

 

KLASA IPC

Temat: Renesansowe małżeństwo doskonałe

 Łączymy się za pomocą komunikatora Discord

Zad. 1

Przeczytaj fragm.. Żywota człowieka poczciwego (podręcznik str. 47)

Zad. 2

Na podstawie tekstu sformułuj 5argumentów przemawiających za wstąpieniem w stan małżeński

Zad. 3

Wyjaśnij, czemu służą zdrobnienia w tekście.

Zad. 3

Czy argumenty Reja za małżeństwem przemawiają do Ciebie? Odpowiedź uzasadnij (krótka wypowiedź)

 


26.03.2020

Klasa 3a

Język w stanie podejrzenia. Poezja Stanisława Barańczaka i Ewy Lipskiej.

Lekcja za pomocą platformy edukacyjnej: e -podręczniki

 W sytuacji trudności z połączeniem.

Wprowadzenie.

Jednym z najbardziej wyrazistych i najważniejszych zjawisk poetyckich w polskiej kulturze drugiej połowy XX wieku była Nowa Fala, czyli pokolenie ‘68. Do tej generacji poetów należeli m.in.: Stanisław BarańczakEwa LipskaAdam Zagajewski

Wiersze Stanisława Barańczaka  stanowią poetycki dokument rzeczywistości PRL‑u. Zamierzeniem tego poety, jak i pozostałych twórców nurtu, było przedstawienie rzeczywistości, ale rozumianej w szczególny sposób. Chodziło o rzeczywistość społeczną, której fundamentem jest komunikacja, czyli przede wszystkim język, ale nie język rozumiany jako sposób mówienia, lecz język określonego momentu historycznego.

 

Przeczytaj tekst wiersza  Co będzie świadectwem (załącznik)

Cwicz.1

Jaką funkcję w tym liryku pełni gra słowna pojęciami wywodzącymi się od czasownika „otworzyć” (np. „otworzy”, „otwarte”, „otwierane”, „otwarcie”). Czy poetycki zabieg zastosowany przez Barańczaka można rozpatrywać tylko z perspektywy zabawy kalamburowej? Wyjaśnij to zagadnienie.

Ćwiczenie 2

Wyjaśnij, dlaczego świadectwem czasów nie mogą być podręczniki historii, prasa ani epistolografia.

Ćwiczenie 3

Zinterpretuj symbolikę postaci dziecka przywołanego w wierszu. W swojej wypowiedzi zwróć uwagę na to, na czym polega faktyczne znaczenie jego świadectwa.

 

Zapoznaj się z wierszem Barańczaka Co dziś rzucili (załącznik) i wykonaj polecenia:

 Ćwiczenie 1

Określ, kim jest postać mówiąca w utworze, oraz wskaż w tekście formy gramatyczne czasowników, które pomagają w jej identyfikacji. Do jakiego typu liryki zaliczysz ten wiersz ze względu na formę podmiotu mówiącego?

Ćwiczenie 2

Stanisław Barańczak nawiązuje w wierszu do Roty. Omów funkcję tej aluzji literackiej.

 Ćwiczenie 3

Czy utwór Co dziś rzucili można rozpatrywać w aspekcie humorystycznym? Jeśli tak, to dlaczego? Uzasadnij swoją opinię.

 Ćwiczenie 4

Zinterpretuj frazeologizmy użyte przez poetę w tym liryku. .

 

POEZJA EWY LIPSKIEJ

Przeczytaj wiersz Ewy Lipskiej Dyktando. Postaw tezę interpretacyjną i uzasadnij ja.

załącznik

 

Klasa II C

Ignacy Rzecki – ideały i wartości starego romantyka

 

 

 1. Zgromadź materiał do charakterystyki Ignacego Rzeckiego. Uwzględnij:

- koleje losu;

-styl życia, przyzwyczajenia, nawyki;

- poglądy polityczne;

- stosunek do Wokulskiego

- stosunek do pracy.

 2. Sporządź zapis do zeszytu

 3. Określ rolę Pamiętnika starego subiekta w życiu bohatera i konstrukcji powieści

KLASA IGA –poziom rozszerzony

 Temat: O miłości w Mistrzu i Małgorzacie

 1. Przypomnienie wątku miłosnego w powieści Bułhakowa

 2. Odniesienie do Waszych prac (plastycznych, literackich…)

 3. Charakterystyka Małgorzaty:

Zapoznaj się z fragm.. Mistrza i Małgorzaty (podręcznik str. 368)

4. Przygotuj się do dyskusji: Czy można usprawiedliwić „grzeszną miłość”. Sformułuj argumenty na podstawie podanego fragmentu i całej powieści

 

Klasa IPC

Lekcja 1

 Temat: Świat i człowiek renesansu

Przypomnienie dotychczasowej wiedzy m.in.

-pojęcia: renesans, humanizm, antropocentryzm,

- porównanie światopoglądu  renesansu  ze światopoglądem średniowiecza oraz wskazać jego ramy chronologiczne;

 - poglądy humanistów na temat życia i człowieka;

- renesans jako epokę rewolucji astronomicznych, geograficznych oraz przełomowych -wynalazków;

-przedstawiciele epoki renesansu (Erazm z Rotterdamu, Jan Gutenberg, Dante Alighieri, Franciszek Petrarka, Tomasz Morus, Mikołaj Kopernik, Leonardo da Vinci, Michał Anioł Buonarroti, Rafael Santi, Albrecht Dürer) oraz ich dzieła lub wynalazki;

-  „złoty wiek” kultury w Polsce

 

Lekcja 2

Temat: Rzeczpospolita idealna. A.F. Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej

 

Zapoznaj się z tekstem str.33 - 34

Wykonaj polecenia do tekstu:

 1. O kreśl nas podstawie fragm. podstawowa problematykę kolejnych ksiąg.
 2. Wskaż adresatów fragm.. Kogo mówca chce przekonać? Jakich środków językowych używa w celach perswazyjnych.

 

Przygotuj się do dyskusji na temat:

Publicystyka Modrzewskiego – archiwalna czy wciąż aktualna?

Co, Twoi zdaniem, oznacza nazwa „rzecz  pospolita (wspólna)”? co jest dobrem wspólnym dla obywateli?


25.03.2020

Klasa II c

Temat: Obraz społeczeństwa w Lalce.

Załącznik 1 – Prezentacja

Załącznik 2 - Tekst

 

KLASA III A

Temat: Nowomowa – język władzy totalitarnej

 

Zapoznaj się z materiałami na epodreczniki.pl

W starożytnej retoryce opisano techniki zdobywania władzy za pomocą słowa. Mistrzowie słowa, filozofowie greccy i rzymscy (np. ArystotelesPlatonCyceron) pokazali w swych mowach i traktatach, jak rządzący przekonują rządzonych, odwołując się do ich woli, wyobrażeń, emocji i odczuć estetycznych. W warunkach wolności słowa politycy niemal codziennie używają sztuki przekonywania i starają się o poparcie swych wyborców. W XX wieku powstały rządy totalitarne, które – zamiast uczciwej perswazji – w życiu politycznym stosowały nieuczciwe i manipulacyjne strategie nakłaniania oraz sprawowania władzy za pomocą mediów. Taki sposób komunikacji określa się terminem nowomowa.

Nowomowa (ang. Newspeak)

Nowomowa to metaforyczna nazwa języka propagandy totalitarnej.

Nazwa wprowadzona przez Georga Orwella w powieści Rok 1984

- to oficjalny język polityki i mediów okresu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, czyli PRL‑u (1945–1989). W tej epoce sposób komunikowania się władzy (rządzących) z obywatelami (rządzonymi) podlegał cenzurze, a teksty podporządkowane były doktrynie partyjnej.

Język ten cechuje:

 - zbiór utartych haseł, propagujących doktrynę socjalistyczną,

- posługiwanie się manipulacja językową

-  zafałszowywanie rzeczywistosci

Ćwicz.

Przeczytaj fragm. powieści Orwella

 1. Określ, czy charakteryzuje się rzeczywistość opisana przez Orwella.
 2. Wskaz cechy nowomowy w f podanym fragm. zinterpretuj znaczenie haseł Partii

Załącznik

 

KLASA I GA

Temat: Fraszki – błahostki czy wielka poezja?

 

Zapoznaj się z zasobami epodrecznika: Z pamiętnika polskiego szlachcica, czyli… Fraszki Jana Kochanowskiego

 

1.Przypomnieliście sobie wiadomości o Fraszkach? Jeśli nie, obejrzyj krótki filmik. Link dostaniesz na Messenger

 1. Analiza i interpretacja wybranych fraszek:

a)Zapoznaj się z fraszką O doktorze Hiszpanie – podręcznik str. 78

Zastanów się i odpowiedz, z czego się śmiejemy we fraszce O doktorze Hiszpanie. Co jest źródłem komizmu?

 1. b) Przeczytaj fraszkę Ku Muzom (podręcznik str. 81)

Wykonaj polecenia do teksty str. 81

Wykonaj zapis do zeszytu.

Jeśli któreś  zadanie sprawi wam  trudność, jesteśmy w kontakcie – piszcie, dzwońcie!


23.03.2020

Klasa IPC

Czytanie ze zrozumieniem - ćwiczenia

Przeczytaj podany tekst i odpowiedz na pytania

 

Klasa 1Ga - poziom rozszerzony

O miłości w Mistrzu i Małgorzacie

Moi Drodzy! Kolejny etap odkrywania uroku powieści Bułhakowa.

W Mistrzu i Małgorzacie znajdziecie wiele złotych myśli. Niektóre przywoływaliśmy już na lekcji (warto przypomnieć tę o tchórzostwie: Tchórzostwo nie jest jedną z najstraszliwszych ułomności, ono jest ułomnością najstraszliwszą!)

Dziś chcę zwrócić Wasza uwagę na inny cytat: Ten, który kocha, powinien dzielić los tego, kogo kocha.

Proszę podzielcie się ze mną swoimi refleksjami, myślami, które wywołują w Was te słowa. Możecie to zrobić w bardzo różnorodnej formie: literackiej, plastycznej, muzycznej (Piotrek, coś dla Ciebie!) ….Tylko proszę, nie streszczajcie historii miłości Mistrza i Małgorzaty, choć oczywiście  do niej się odwołujcie!

Swoje prace przesyłajcie do czwartku . Liczę na Wasza kreatywność! Powodzenia!

 

Klasa III A

Moi Drodzy! Doskonalimy umiejętność interpretacji porównawczej. Proszę zapoznajcie się z podanymi poniżej tekstami tekstami

POBIERZ TEKST

 

Klasa III A

Model odpowiedzi do ćwiczenia w czytaniu ze zrozumieniem

 

Klasa 2c

Zinterpretuj podany plakat. Wyjaśnij symboliczne znaczenie zastosowanych elementów. Wykorzystaj znajomość Lalki


19.03.2020

Klasa III a

Kliknij - Przeczytaj podany tekst i odpowiedz na pytania


Klasa 1Pc

17.03.2020

Człowiek w centrum – filozofia renesansu

Zapoznajcie się z tekstem Mirandoli (str. 19)

Na podstawie tekstu:

 1. Atrybuty i określenia człowieka – Kim jest człowiek? jakie miejsce zajmuje we wszechświecie? Na czym polega jego wyjątkowość?
 2. Atrybuty i określenia Boga – Kim jest Bóg i czym jest świat wg. Mirandoli?

 Czy w kształtowaniu siebie i swojego losu są jakieś ograniczenia? Przedstaw swoje stanowisko w tej kwestii (wypoeidx pisemna)

Klasa 3a PP

17.03.2020

Nakłanianie, perswazja, manipulacja

Zad. 1

Zapoznaj się z pojęciem etyka językowa.  Jakie zasady etyczne obowiązują w komunikacji międzyludzkiej?

Zad. 2.

Przypomnij sobie pojęcie perswazja językowa.

Następnie zapoznaj się z hasłem: manipulacja językowa

Wskaż różnice między perswazja a manipulacją.

Wyjaśnij, dlaczego manipulacja językowa stanowi naruszenie zasad etyki językowej?

Manipulacja językowa pojawia się szczególnie w tekstach reklamowych i mediach i polityce. Na czym polega? Odwołaj się do konkretnych przykładów.

Ćwicz.

Wyjaśnij na czym polega manipulacja językowa w podanych hasłach reklamowych

Ikea – Ty tu urządzisz

Stworzone, by mądrze oszczędzać (Lidl)

Dlaczego Polacy najczęściej wybierają Apap?

Smak natury (reklama soku)

 

Klasa 1Ga II

17.03.2020

IDEAŁ KOBIECEGO PIĘKNA W MALARSTWIE I POEZJI RENESANSU

 Etap II

 Kobieta czy anioł? Analiza i interpretacja Sonetów do Laury Francesca Petrarki

 Przeczytajcie Sonet 61 (str. 54) oraz Sonet 85 (str. 59) , a następnie

 1. Scharakteryzujcie kobietę ukazaną w sonetach ,
 2. Scharakteryzujcie obraz miłości w tekstach
 3. Jakimi środkami artystycznymi posłużył się poeta  i w jakim celu?

 Sporządź notatkę do zeszytu.

Zapoznaj się z podanym tematem na stronie epodreczniki.pl


Klasa 3a

16.03.2020

Określ, jaki problem podejmuje Bogusław Dopart w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz do innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów.

Bogusław Dopart Czym był romantyzm?

Ściągnij tekst do zadania

 

Klasa 2c

16.03.2020

Proszę o opracowanie następującego tematu z Lalki

 Wokół skomplikowanej osobowości Stanisława Wokulskiego

Zad. 1

Odtwórzcie biografię Stanisława Wokulskiego

Zad. 2

Zgromadźcie materiał do charakterystyki bohatera. Znajdźcie cytaty i pogrupujcie je wg następującego porządku:

 1. Wokulski o sobie – w świetle własnych wypowiedzi oraz myśli
 2. Wokulski w opiniach krytycznych, czyli opinie pochopne bądź wynikające z niechęci bądź zawiści
 3. Wokulski w opinii ludzi, którzy go kochają, są mu życzliwi, starają się zrozumieć.

Zad. 3

Na podstawie zgromadzonego materiału wyciągnijcie wnioski. Jaki obraz człowieka wyłania się ze zgromadzonych cytatów (Wnioski zapiszcie)

Zad. 4

Wokulski jako idealista epoki przejściowej, romantyk i pozytywiasta.

 1. Scharakteryzujcie Wokulskiego jako romantyka (np. w punktach wypiszcie jego cechy, które upodabniają go do bohaterów romantycznych)
 2. Scharakteryzujcie Wokulskiego jako pozytywistę. Które hasła pozytywistyczne realizuje i z jakim skutkiem?

Proszę zrobić zapis w zeszycie wg tych punktów. Przesłać do sprawdzenia (do środy)

 

Zadania domowe (do czwartku)

Wokulski – orzeł, któremu kazano pełzać. Wyjaśnij sens tych słów, przywołując konkretne przykłady z Lalki, odnoszące się do głównego bohatera. (Zadbajcie o jak najbardziej oryginalne ujęcie tematu! Nie chodzi mi o ściągniecie charakterystyki bohatera z Internetu!)

 POWODZENIA!

 

Klasa I GA (poziom rozszerzony)

16.03.2020

Nierzeczywista rzeczywistość, czyli tropem moskiewskich absurdów w Mistrzu i Małgorzacie

 

Zad. 1.

Zapoznajcie się z pojęciami: totalitaryzm, system policyjny, komunizm, inwigilacja, indoktrynacja, cenzura.

Zad. 2

Scharakteryzujcie moskiewską rzeczywistość ukazaną w powieści Bułhakowa. Zastosujcie poznane pojęcia.

 Zad. 3

Zapoznajcie się z pojęciem groteska. Wykażcie, że świat przedstawiony powieści ma charakter groteskowy.

 Zad. 4

Zrekonstruujcie biografię Mistrza jako historię intelektualisty zniszczonego przez system.

Zapoznajcie się z biografią Bułhakowa i wskażcie analogie miedzy biografią pisarza a historią Mistrza

  

POWODZENIA!

 


Klasa 1Ga

IDEAŁ KOBIECEGO PIĘKNA W MALARSTWIE I POEZJI RENESANSU

Etap I

Proszę zapoznajcie się z renesansowymi portretami kobiet zamieszczonymi w podręczniku oraz samodzielnie wyszukajcie w Internecie malarskie przedstawienia kobiet. Zgromadźcie informacje  o przedstawionych postaciach oraz autorach dzieł. Możecie wziąć pod uwagę także malarskie przedstawienia Matki Bożej.

A teraz Wybieramy Królowa Piękności  epoki renesansu.

Czekam na Wasze propozycje. Proszę o uzasadnienie wyboru. Przedstawcie wybrane przez siebie portrety, opiszcie,  urodę, postarajcie się o charakterystykę osobowości przedstawionej postaci. Włączcie informacje o malarzu i – jeśli to możliwe – o sportretowanej postaci, a może także samą reprodukcję. Liczę na Waszą kreatywność!

Na Wasze prace czekam do soboty. Proszę o przesłanie ich na maila: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POWODZENIA!

CDN…

 


Klasa 2c

Moi drodzy, przerwę w zajęciach proszę wykorzystać na PRZECZYTANIE Lalki (nie streszczenia!!!).

 

Our website is protected by DMC Firewall!