Warunki, tryb i kryteria rekrutacji

 

 1. O przyjęciu kandydata do wybranej przez niego klasy pierwszej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego decyduje suma punktów, której  składnikami są:

a) punkty uzyskane w wyniku egzaminu gimnazjalnego zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania - 100).

b) Wynik  przedstawiony w procentach na zaświadczeniu z:

 • j. polskiego
 • historii i wiedzy o społeczeństwie,
 • matematyki,
 • przedmiotów przyrodniczych,
 • j. obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
  - mnożymy przez 0,2

Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych;

c)  punkty uzyskane za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów (maksymalnie 72 punkty);

d)  inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum (maksymalnie 28 punktów).

 1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wynosi: 200, w tym:
 • maksymalnie 100 punktów uzyskanych w wyniku egzaminu gimnazjalnego,
 • maksymalnie 72 punktów za oceny z j. polskiego i trzech  zajęć edukacyjnych, 
 • maksymalnie 18 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, które uwzględnia się w procesie rekrutacji.
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 • świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, każdego z trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

ocena

punkty

celujący

18

bardzo dobry

17

dobry

14

dostateczny

8

dopuszczający

2

 1. Ustala się następujące obowiązkowe zajęcia edukacyjne do przeliczania na punkty przy rekrutacji do klasy pierwszej:

klasa

zajęcia edukacyjne

I A

 

język polski,

matematyka,

biologia,

geografia.

I B

 

I C

 

 1. Za inne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać maksymalnie 18 punktów przy czym:

I. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

II. uzyskanie w zawodach: wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

III. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt I-II, artystycznych lub  sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

IV. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w pkt 2-4,, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

V. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

VI. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (art. 20 f ust. 3 ustawy o systemie oświaty).

VII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty:

a)  z rodziny wielodzietnych;
b)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
c)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
d) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
e)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
f)  kandydat objęty jest pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa w pkt. VII, mają jednakową wartość.

VIII. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego, na kolejnym etapie są brane pod uwagę następujące kryteria:

a) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą ocenę zachowania,
b) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,
c) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum uzyskali najwyższą średnią ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych (z zastosowaniem skali przeliczeniowej ocen),
d) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka polskiego,
e) kandydaci, którzy na świadectwie ukończenia gimnazjum otrzymali najwyższą ocenę z języka obcego, (kryterium powinno zgodnie z rozszerzeniami programowymi lub przyjętymi kierunkami kształcenia w tworzonych oddziałach)
f) kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów z części egzaminu, zbieżnej z rozszerzeniem programowym.

IX. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani w pierwszej kolejności niezależnie od wyników punktowych rekrutacji (art. 20 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty).

X. Rodzice kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, składają wniosek do starosty powiatu o wskazanie szkoły, która zapewni ich dzieciom odpowiednią formę kształcenia, uwzględniając rodzaj niepełnosprawności, w tym rodzaj upośledzenia umysłowego, zgodnie z art. 71 b 
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) w terminie do 2 lipca 2017 r., a w szczególnych przypadkach do 28 sierpnia 2017 r.

XI. Kandydatów do szkoły ponadgimnazjalnej, którzy ukończyli szkołę za granicą, (klasę, dany etap edukacji w szkole za granicą) lub szkołę dla dzieci obywateli polskich czasowo
przebywających za granicą, przyjmuje się w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych na podstawie przedstawionego dyrektorowi szkoły świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, jeżeli uczeń takie posiada. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu danego ucznia do szkoły na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

XII. Przyjmowanie cudzoziemców do szkół publicznych reguluje §2 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 57 poz. 361).

XIII. W przypadku wolnych miejsc o przyjęcie mogą ubiegać się uczniowie, którzy nie zostali przyjęci do innych szkół. Jeżeli w wyniku dodatkowej rekrutacji nie zostanie wyczerpany limit miejsc o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor szkoły według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

 §4

Szkolna komisja rekrutacyjna-kwalifikacyjna

 1. Kandydatów do klasy pierwszej kwalifikuje Szkolna Komisja Rekrutacyjna powoływana zarządzeniem dyrektora szkoły.
 2. W skład Komisji wchodzi: wicedyrektor, który pełni funkcję przewodniczącego komisji oraz 4 członków.
 3. Dyrektor w zarządzeniu określa zadania oraz zasady pracy Komisji.

 

§5

Postępowanie uzupełniające

 

 1. Po podaniu w dniu 7 lipca 2017 r.do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do szkoły oraz listy wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach, począwszy od dnia  1 -4 sierpnia 2017 r.  kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Kołaczycach składają w sekretariacie szkoły wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym.
 2. Komisja rekrutacyjna w dniu 28 sierpnia 2017 r.rozpatrzy złożone przez kandydatów wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej w postępowaniu uzupełniającym wg kryteriów rekrutacji opisanych w  3 Warunki, tryb i kryteria rekrutacji i dokona uzupełnienia list kandydatów przyjętych do szkoły o liczbę wolnych miejsc, podając do publicznej wiadomości kompletne listy uczniów  oddziałów klas pierwszych uzupełnione o uczniów w postępowaniu uzupełniającym.
 3. Jeżeli w wyniku dodatkowej rekrutacji nie zostanie wyczerpany limit miejsc o przyjęciu do szkoły decyduje dyrektor szkoły według kolejności zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc, jednak nie dłużej niż do 28 sierpnia 2017 r.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd