1.  Liczebność klas wynosi 30 uczniów

2.  Rejestracja kandydatów i nabór  odbywa się w systemie elektronicznym v Edukacja Nabór. 

3.  Prowadząc rekrutację z wykorzystaniem systemu v Edukacja Nabór dane kandydatów wprowadzane są do systemu przez nich samych lub przy współpracy nauczyciela w gimnazjum.

4.  Z wydrukowanym z systemu i podpisanym przez rodziców kwestionariuszem wyboru szkół i klas kandydat zgłasza  się do szkoły, gdzie członek komisji rekrutacyjnej weryfikuje i zatwierdza kandydata uczestniczącego w naborze elektronicznym od 8 maja do 9 czerwca 2017r. Weryfikacja polega na porównaniu kwestionariusza z danymi w systemie.

5.  Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły od 8 maja do 27 czerwca 2017r.

6.  Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach  egzaminu gimnazjalnego od 23 czerwca do 27 czerwca 2017r. do godz. 1500

7.  W dniu  30 czerwca 2017 r. do godz. 1000 Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska kandydatów.

8.  Potwierdzeniem woli podjęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej Curie
w Kołaczycach jest dostarczenie przez rodzica kandydata do sekretariatu szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z oryginałem zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie od 30 czerwca do 5 lipca 2017 r.

9.  W dniu 7 lipca 2017r. do godz. 1000 Szkolna Komisja Rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy przyjętych do oddziałów klasy pierwszej zawierające imiona i nazwiska przyjętych wraz z informacją o liczbie wolnych miejsc w danym oddziale klasy pierwszej.

 

Terminarz rekrutacji

 

 

TERMIN

 

ZADANIA

 

 

od 8 maja do 9 czerwca 2017r.

 

 

 

 

Składanie wniosków przez kandydatów do Liceum Ogólnokształcącego  w Kołaczycach wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 8 maja do 27 czerwca  2017 r.

Weryfikacja przez Komisję Rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 Od 23- 27 czerwca 2017r.

 

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenie gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

30 czerwca 2017 r. do godz. 1000

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych  do Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach. (imiona i nazwiska kandydatów oraz minimalną liczbę punktów, która decydowała o zakwalifikowaniu kandydata do przyjęcia w danym oddziale)

 

 

Od 30 czerwca  do 5 lipca 2017r.               

 

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz oświadczenie o podjęciu nauki w Liceum Ogólnokształcącym 
w Kołaczycach. 

7 lipca 2017 r. do godz. 1000

 

 

Ogłoszenie przez dyrektora listy uczniów przyjętych  i nieprzyjętych do szkoły oraz informację o wolnych miejscach.

 

od 1 sierpnia do 28 sierpnia 2017r.

 

w przypadku wolnych miejsc odbędzie się rekrutacja uzupełniająca.

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!